POLITYKA PRYWATNOŚCI

W niniejszym dokumencie zatytułowanym „Polityka Prywatności” znajdują się zasady gromadzenia, przechowywania i wykorzystywania, czyli przetwarzania Twoich danych osobowych pozyskanych w wyniku Twojego kontaktu z autorem na blogu www.monikaoworuszko.pl („Blog”) lub kontaktu z Wydawnictwem Mobuki (kontakt@monikaoworuszko.pl). Blog jest prowadzony przez Monikę Oworuszko, właścicielkę Wydawnictwa Mobuki w formie działalności gospodarczej, z siedzibą w Warszawie 02-672, ul. Domaniewska 47/10, NIP: 712-168-74-07, Regon: 430741960.

Jeżeli korzystasz z naszego z serwisu internetowego dostępnego pod adresem: www.monikaoworuszko.pl, jesteś osobą fizyczną reprezentującą/działającą z ramienia Klienta lub podmiotu współpracującego czy innych podmiotów współpracujących („Kontrahent”) z Wydawnictwem Mobuki to nasza ochrona prywatności dotyczy przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, czyli wszelkich informacji o Tobie, jeżeli identyfikują one Ciebie lub umożliwiają bezpośrednio lub pośrednio Twoje zidentyfikowanie (np. pozostawienie adresu email podczas komentowania postów zamieszczonych na blogu).

Twoja prywatność jest dla nas ważna, dlatego dokładamy wszelkich starań w celu zapewnienia ochrony Twojej prywatności oraz udzielonych przez Ciebie informacji podczas kontaktu z autorem Bloga i/lub Wydawnictwem Mobuki i w tym celu podejmujemy wszelkie niezbędne działania.

W szczególności, mając na uwadze wymagania w zakresie ochrony danych osobowych wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („Rozporządzenie 2016/679”), które znajduje zastosowanie od dnia 25 maja 2018 roku, gwarantujemy wdrożenie na Blogu odpowiednich środków ochrony fizycznej, osobowej, organizacyjnej i technicznej mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa Twoich danych osobowych, a w szczególności ich ochrony przed przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem.

W szczególności gwarantujemy Ci możliwość realizacji przysługujących Ci zgodnie z przepisami Rozporządzenia 2016/679 uprawnień w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych – szczegóły znajdują się poniżej.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią Polityki Prywatności przed rozpoczęciem korzystania z bloga (tj. pozostawiania komentarzy i zapytań) lub kontaktem mailowym z Wydawnictwem Mobuki. Jeżeli nie zgadzasz się z którymkolwiek postanowieniem naszej Polityki Prywatności, to powinieneś niezwłocznie zaprzestać pozostawiania komentarzy i zapytań i wysyłania korespondencji elektronicznej czy tradycyjnej.

 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Monika Oworuszko Wydawnictwo Mobuki. Możesz się z nami skontaktować w każdej chwili drogą elektroniczną wysyłając informację na następujący adres e-mail: kontakt@mobuki.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Wydawnictwo Mobuki, ul. Domaniewska 47/10, 02-672 Warszawa, wraz z dopiskiem „Dane Osobowe”.

 

Jakie Twoje dane osobowe zbieramy?

Podczas Twojej wizyty na Blogu lub kontaktu mailowego z Wydawnictwem Mobuki zbieramy i przetwarzamy Twoje dane osobowe w niezbędnym poniższym zakresie (o ile takie dane nam pozostawiłeś):

 1. imię i nazwisko klienta lub przedstawiciela kontrahenta;
 2. nazwa firmy kontrahenta;
 3. adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj);
 4. adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj);
 5. adres e-mail;
 6. numer telefonu;
 7. NIP (w przypadku konieczności wystawienia faktury).

Podanie przez Ciebie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla celów obsługi Twojego zapytania lub zamówienia złożonego w Wydawnictwie Mobuki. Konsekwencją niepodania przez Ciebie powyższych danych osobowych może być brak możliwości wykonania działań przez Ciebie zamówionych lub dostarczenia Ci wiadomości.

 

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wówczas, gdy (podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych):

 1. jest to niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną lub do podjęcia działań na Twoje życzenie przed zawarciem takiej umowy (art. 6 ust. 1 litera b) Rozporządzenia 2016/679);
 2. jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Wydawnictwie Mobuki jako administratorze Twoich danych osobowych (art. 6 ust. 1 litera c) Rozporządzenia 2016/679);  
 3. jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora Twoich danych osobowych (art. 6 ust. 1 litera f Rozporządzenia 2016/679), w szczególności takich jak:
 • dochodzenie roszczeń;
 • nasz marketing bezpośredni oferowanych przez nas produktów i usług;
 • kontaktowanie się z osobami reprezentującymi/działającymi z ramienia/kontaktowymi po stronie naszego Klienta w związku z koniecznością realizacji umowy zawartej przez Wydawnictwo Mobuki z tym Klientem;
 1. wyraziłeś zgodę na przetwarzanie przez Monika Oworuszko Wydawnictwo Mobuki Twoich danych osobowych kontaktując się z nami (art. 6 ust. 1 litera a) Rozporządzenia 2016/679).

Pamiętaj, że masz prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. Jednakże takie wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, jakie miało miejsce przed datą jej wycofania.

 

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

W szczególności używamy Twoich danych osobowych do utrzymywania  kontaktu z Tobą i w celu przetwarzania Twoich zamówień i zwrotów oraz wysyłania Ci powiadomień o statusie dostawy lub w przypadku jakichkolwiek problemów z dostawą produktów, płatnościami czy reklamacjami.

Twoje dane osobowe mogą być także wykorzystywane w ramach realizacji przez nas marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług, w tym przesyłania informacji handlowych, ofert, promocji, przy czym przesyłanie przez nas informacji handlowych drogą elektroniczną nastąpi tylko i wyłącznie za Twoją zgodą.   

Ponadto Twoje dane osobowe będą przez nas wykorzystywane do kontaktu z Tobą, jeżeli jesteś osobą reprezentującą Klienta i jeżeli będzie konieczne w celu realizacji umowy. Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane elektronicznie lub ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania, o których mowa powyżej.

 

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Przetwarzane przez nas Twoje dane osobowe mogą być udostępnione innym podmiotom trzecim. Tymi podmiotami będą nasi zaufani partnerzy świadczący na rzecz Wydawnictwa Mobuki usługi informatyczne (w tym hostingodawcy, administratorzy systemu, dostawcy oprogramowania itp.), usługi księgowe, rachunkowe, podatkowe, prawne, administracyjne i przewozowe.

W odniesieniu do powyższych podmiotów trzecich wymagamy zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji, w tym w szczególności Twoich danych osobowych oraz wykorzystania ich jedynie do wykonania danej usługi.

Ponadto wyłącznie w celu zapewnienia należytego wykonania umów zawartych z naszymi Klientami przekazujemy Twoje dane osobowe również firmom kurierskim i przewozowym, Poczcie Polskiej S.A. jak również podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze itp.), które to podmioty samodzielnie decydują o celach i sposobach przetwarzania Twoich danych osobowych (od chwili uzyskania od nas Twoich danych osobowych są samodzielnymi administratorami tych danych).

Nigdy nie przekazujemy Twoich danych osobowych innym podmiotom, niż te wskazane powyżej, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy się nimi w celach marketingowych z jakimikolwiek podmiotami trzecimi.

 

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których Twoje dane osobowe są przetwarzane, a mianowicie przez okres:

 1. w którym obowiązujące przepisy prawne nakazują nam przechowywać Twoje dane osobowe, np. w celach rachunkowych czy podatkowych;
 2. w którym wykonujemy nasze obowiązki wynikających z umów zawartych z Klientami, w tym przez okres do dnia upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających z tych umów, zaś w przypadku długotrwałej współpracy przez okres trwania tejże
 3. w którym realizujemy lub możemy realizować prawnie uzasadnione interesy Wydawnictwa Mobuki jako administratora, takie jak np.:
 • dochodzenie roszczeń;
 • realizowanie przez nas marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług (przestaniemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celach marketingowych w przypadku wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również przestaniemy przesyłać Ci informacje handlowe drogą elektroniczną w przypadku cofnięcia przez Ciebie zgody na przesyłanie takich informacji);
 • kontaktowanie się z osobami reprezentującymi/działającymi z ramienia/kontaktowymi po stronie naszego Klienta w związku z koniecznością realizacji umowy zawartej przez Wydawnictwo Mobuki z tym Klientem;
 • prowadzenie analiz aktywności użytkowników Witryny, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności Witryny;

chyba że wcześniej skutecznie wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych;

 1. w przypadku gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie udzielonej nam zgody –

do momentu jej cofnięcia zgody lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę, chyba że wcześniej zostanie zrealizowany cel, w którym Twoje dane osobowe zostały zebrane.

 

Jakie prawa Ci przysługują?

Jeżeli, korzystając z Witryny lub kontaktując się z nami na adres: kontakt@mobuki.pl, podałeś nam swoje dane osobowe, to przysługują następujące prawa:

 1. prawo dostępu do danych – możliwość żądania od Wydawnictwa Mobuki jako administratora dostępu do Twoich danych osobowych, np. poprzez uzyskanie potwierdzenia, czy i które Twoje dane osobowe (jakie ich kategorie) są przetwarzane przez Wydawnictwo Mobuki, uzyskanie informacji m. in. o celu przetwarzania, odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych, planowanym okresie przechowywania danych lub kryteriach ustalenia tego okresu itp., uzyskanie kopii tych danych osobowych;
 2. prawo do sprostowania danych – możliwość żądania od Wydawnictwa Mobuki jako administratora sprostowania (poprawienia, uzupełnienia, uaktualnienia) swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe czy niekompletne;
 3. prawo do usunięcia danych – możliwość żądania od Wydawnictwa Mobuki jako administratora usunięcia Twoich danych osobowych, ale tylko w określonych Rozporządzeniem 2016/679 sytuacjach, np. gdy Twoje dane osobowe nie są niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, bądź gdy były przetwarzane niezgodnie z prawem; wobec powyższego usunięcie Twoich danych osobowych nie będzie możliwe w szczególności w następujących okolicznościach:
 • Twoje zamówienie zostało złożone i potwierdzone przez nas, ale znajduje się nadal w fazie realizacji, np. nie zostało jeszcze wysłane, zostało wysłane tylko częściowo lub zostało wysłane, ale jeszcze nie zostało przez Ciebie odebrane;
 • masz niezakończone postępowanie reklamacyjne dotyczące towaru kupionego w Wydawnictwie Mobuki lub nie upłynął jeszcze okres przedawnienia roszczeń majątkowych wynikających z umów zawartych pomiędzy Tobą a Wydawnictwem Mobuki;
 • masz nieuregulowany wymagalny dług wobec Wydawnictwa Mobuki w tytułu umów zawartych przez Ciebie;
 • nie upłynął jeszcze wymagany obowiązującymi przepisami prawa okres przechowywania Twoich danych osobowych dotyczących transakcji w celach księgowych lub podatkowych;
 1. prawo do ograniczenia przetwarzania – możliwość żądania od Wydawnictwa Mobuki jako administratora ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:
 • kwestionujesz prawidłowość Twoich danych osobowych – wówczas ograniczenie przetwarzania może nastąpić na okres pozwalający Wydawnictwu Mobuki jako administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Ty sprzeciwiasz się usunięciu danych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 • administrator nie potrzebuje już Twoich danych osobowych do celów przetwarzania, a jednocześnie są Ci one potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony Twoich roszczeń;
 • wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzaniu Twoich danych osobowych – wówczas ograniczenie przetwarzania może nastąpić co czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Wydawnictwa Mobuki jako administratora są nadrzędne wobec Twojego sprzeciwu;
 1. prawo do przenoszenia danych – możliwość żądania od Wydawnictwa Mobuki jako administratora przenoszenia Twoich danych osobowych (w przypadku, gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do wykonania przez Wydawnictwo umowy, której jesteś stroną, oraz jeżeli takie przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany), w tym otrzymania kopii Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie; kopia ta może zostać przesłana do Ciebie lub do innego podmiotu (innego administratora), o ile jest to technicznie możliwe;
 2. prawo do sprzeciwu – możliwość wniesienia do Wydawnictwa Mobuki jako administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych przez Wydawnictwo – w związku ze swoją szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych w ramach uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora, jak również w przypadku ich przetwarzania w celach marketingu bezpośredniego;
 3. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych/PUODO), jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Wydawnictwo Mobuki narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.

Z praw wskazanych powyżej można skorzystać poprzez:

 • kontakt e-mailowy pod adresem: kontakt@mobuki.pl;
 • kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na nasz następujący adres: Wydawnictwo Mobuki, ul. Domaniewska 47/10, kod pocztowy 02-672, Warszawa, wraz z dopiskiem „Dane Osobowe”;

 

Jak będziemy dokonywać zmian Polityki Prywatności?

Zastrzegamy, że w przyszłości może pojawić się konieczność wprowadzania zmian lub aktualizacji naszej Polityki Prywatności. W szczególności może się to okazać konieczne z uwagi na zmiany w obowiązujących przepisach prawa dotyczących ochrony danych osobowych, wytyczne w zakresie ochrony danych osobowych wydane przez organ nadzorczy (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych / PUODO), ale również w związku z ewentualnymi zmianami w zakresie prowadzenia procesów obsługi przez Wydawnictwo Mobuki.

Gwarantujemy, że wszelkie zmiany Polityki Prywatności, jakie mogą ewentualnie wystąpić w przyszłości, będą pozostały w pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, jak również będą uwzględniały konieczność zapewnienia bezpieczeństwa Twoich danych osobowych przez nas przetwarzanych. Najnowsza wersja naszej Polityki Prywatności jest zawsze dostępna na naszej Witrynie.